Medverkande

Pernilla Warberg

Pernilla Warberg

Moderator

Vår moderator för Bohusbiennalen är Pernilla Warberg som även denna gång leder oss genom dagen.

Peter Larsson

Peter Larsson

Kommundirektör Uddevalla kommun

"En utbyggnad av Bohusbanan är till godo för hela regionen och egentligen en förutsättning för de regionala målen kring utvecklad arbetsmarknad, ökad kollektivtrafik samt fossil oberoende.

Här finns stora effekter och nyttor att förvänta sig vad gäller arbetsmarknad och näringsliv, restid, fastighetsnyttor, miljö samt besöksnäring."

Johan Trouvé

Johan Trouvé

VD Västsvenska Handelskammaren

”Jag tycker att Bohusbiennalen är viktig för att få människor att träffas och diskutera viktiga frågor för regionens utveckling. Just infrastrukturfrågan, Bohusbanan, är oerhört viktigt för framtiden. Att få fler som flyttar till Bohuslän och för att företag ska få större utbud på arbetskraft. Det är den enskilt viktigaste frågan för Bohuslän. ”

Anna Hag

Anna Hag

Strateg, Visita

"Jag arbetar i staben hos vår VD med frågor som rör stads- och platsutveckling, hållbar besöksnäring, infrastruktur och transporter, dvs strategiska frågor som krävs för att våra medlemmar (hotellen, restaurangerna och alla andra upplevelseföretag) ska kunna växa och frodas. En uppgift som jag jobbat mycket med senaste året är framtagandet av en nationell strategi för naturturism som blev klar i samband med Almedalen (bifogas). Mina tankar om Bohusbanan: Besöksnäringen har allt att vinna på att transporterna till och från en destination utvecklas hållbart. Det gäller i Bohuslän, i hela landet och för hela planeten! Tåget är 100 procent fossilfritt och fungerar utmärkt för turism om det kombineras med andra transportslag så att resenären kommer ända fram till slutmålet. Samverkan är som vanligt ledordet om en destination ska kunna utvecklas."

Ingemar Samuelsson

Ingemar Samuelsson

Kommunalråd, Uddevalla Kommun

”En fungerande arbetspendling är nödvändig för att klara kompetensförsörjningen till både företag och offentligheten. Bohusbanan håller inte måttet för att medverka till en fungerande infrastruktur. Skall kommunerna norr om Göteborg få till en bra utveckling, då kan vi inte bara vara beroende av framkomligheten på E6.”

Anders Brunberg

Anders Brunberg

Chef Tillväxtavdelningen, Uddevalla Kommun

”Bohuslän är ett av Nordens, Sveriges och Västra götalands viktigaste tillväxtområden. Utmaningen idag är att skapa en handlingskraftig och stark gemensam beslutsförmåga som prioriterar strategiska transportinvesteringar av människor och gods, till området.”

Pontus Gunnäs

Pontus Gunnäs

Regionutvecklare på Västra Götalandsregionen

”Huvudområde är järnvägsfrågor och utveckla tågtrafiken i Västra Götaland i enlighet med Målbild Tåg 2035. Kontaktperson för delregional kollektivtrafikråd i Fyrbodal och landsbygdsutredningen för kollektivtrafik.”

Ricard Robbstål

Ricard Robbstål

VD Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän

”Vi är ett regionalt bank- och försäkringsföretag, ägt av våra kunder i Göteborg och Bohuslän. Som stor arbetsgivare med medarbetare på 16 kontor i regionen är det nödvändigt med bra och hållbara kommunikationer som gör det enkelt och säkert att pendla. Genom att rusta upp Bohusbanan skapas en mera flexibel arbetsmarknad i regionen.”

Miguel Ohdner

Miguel Ohdner

Kommunstyrelsens ordförande, Kungälvs kommun

"Klart vi ska ha höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Men först Södra Bohusbanan, här måste vi göra om och göra rätt. Vi finns inte ens med i åtgärdsvalsstudierna för 2019 och då minskar chanserna att Södra Bohusbanan ska komma med till planperioden 2022 -2033 för nationell plan. Vi måste jobba på ett nytt sätt, jobba ihop, långsiktigt och uthålligt."

Liselotte Fröjd

Liselotte Fröjd

Kommunstyrelsens ordförande (M) – Tanum

"Bohusbanan måste rustas upp. Det är viktigt för vår kompetensförsörjning samt arbets- och studiependling. Bohusbanan måste även byggas ut för att avlasta E 6:an från godstrafik mellan Göteborg och Oslo."

Peter Dafteryd

Peter Dafteryd

Ordförande Kommunstyrelsen, Strömstads kommun

"Bohusbanans utveckling är en viktig förutsättning för att skapa alternativ hantering av de omfattande godstransporterna som idag går på E6 från såväl kontinenten som Göteborgs hamn till Norge. Detta kräver en förlängning av banan till Norge samt en utbyggnad till dubbelspår. För resenärerna är det en viktig förutsättning för möjliggöra arbetspendling inom regionen Oslo-Göteborg, men också för den starkt växande besöksnäringen."

Lars Bäckström

Lars Bäckström

Ordförande, Thordénstiftelsen

Vid Bohusbiennalen delar Thordénstiftelsen ut sitt Bohuspris. Det går i år till Anders Granhed och Janne Bark för deras insatser för att utveckla musselnäringen i Bohuslän. Med obändig energi och kreativitet bidrar de till utveckling i skärgården och till att sätta Bohuslän på kartan. Prissumman är på 299 087 kronor, en krona per invånare i Bohuslän. Bohuspriset delas i år ut för tredje gången.

Bengt Rydhed

Bengt Rydhed

Stf Regionchef Trafikverket, Region Väst

”Arbetar med att planera för förbättrad infrastruktur och ett hållbart transportsystem i Västsverige.”

Knut Olav Halvorsen

Knut Olav Halvorsen

Senior Consultant Norway and Scandinavia

Knut Halvorsen var tidligere daglig leder for Oslo Business Region og ansvarlig for COINCO-prosjektene (interreg)

The Scandinavian 8 Million City. I dag arbeider han som seniorkonsulent i DB Engineering & Consulting, med bla det svenske høghastighetsprosjektet.

Han er styrelder i foreningen COINCO e.V og har de senere årene arbeidet med et norsk – svensk næringslivsinitiativ for å få den norske og svenske regjering til å gå sammen om en åtgjerdsvalsstudie for strekningen Oslo – Gøteborg. "Våre foreløpige analyser tilsier at en forlengelse, for ikke å si en fullføring av Bohusbanen med dobbelspor for gods og passasjertog inn på norsk side, er det mest fornuftige langsiktige løsning for moderne jernbane mellom Oslo og Gøteborg."

Åsa K Jagre

Åsa K Jagre

Ekonomgeograf och utvecklingsstrateg, Tanum

”Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar när det gäller tillgänglighet och geografisk räckvidd, och kommer få en allt större påverkan på flödesstrukturer, samt val av verksamhetslokalisering och boendemiljö. Utbyggnad av en pålitlig framtids och flödesanpassad infrastruktur för både gods-och persontransport, längs med E6 Köpenhamn-Oslo, är nödvändig för utvecklingen av hela det geografiska området.”

Pernilla Irewährn

Pernilla Irewährn

Verksamhetschef, Sveriges Byggindustrier

”En utbyggd Bohusbana är av största vikt för en fortsatt tillväxt och utveckling av Bohusläns kommuner och näringsliv. Bättre pendlingsmöjligheter innebär lättare rekrytering av rätt kompetens och en ökad inflyttning genererar fler affärsmöjligheter för Bohuslän. En utbyggd Bohusbana är även en förutsättning för att Göteborgsregionen skall kunna växa i alla riktningar.”

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Vice VD och näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR

”En utbyggd Bohusbana gör att arbetsmarknaden växer, investeringarna ökar och företagen kan hitta rätt kompetens. I Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg har efterfrågan på bostäder och lokaler ökat efter att dubbelspåret från Göteborg byggdes. Vi behöver samma utveckling här.”

Bo Pettersson

Bo Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande Stenungsunds kommun

”Bohusbanan utbyggnad är viktigt för hela Bohuslän och även för Göteborgs, den behövs för att strukturbilden i
göteborgsområdet där fler kan åka kollektiv till och från Göteborg, där man bo i en kommun och arbeta lätt i en
annan kommun där man åker miljövänligt.”

Ulrika Bokeberg

Ulrika Bokeberg

Kollektivtrafik-& infrastrukturchef Regional utveckling, Västra Götalandsregionen
Torvald Svahn

Torvald Svahn

tf Affärschef Tåg, Västtrafik